Fortov og veje

Her er link til Københavns Kommunes regler for vedligeholdelse af private fællesveje.

Som grundejer er du f.eks. ansvarlig for:

  • Ukrudt og nedfaldne blade på og langs med fortovet og kantsten skal fjernes.
  • Klippe og beskære de træer, buske og hække, der grænser op til gang- og vejarealerne udenfor din ejendom eller ligger op til et offentligt grønt område, som fx. en park.
    • Beplantning må ikke dække over vejskilte, postkasser, vejbelysning og brandhaner
    • På hjørnegrunde skal al beplantning være klippet så oversigtsforholdene for trafikanterne er forsvarlig.
    • Træer og anden beplantning skal være klippet, så den lodrette afstand fra fortov eller cykelsti er minimum 2,80 m. Fra kørebanen skal afstanden mindst være 4,20 m.

Se også Privatvejlovens Privatvejloven §§ 61 og 82.

Bestyrelsen kan over for grundejerne påtale manglende vedligeholdelse – se vedtægterne §2 D.