Fortov og veje

En tur rundt i området tyder på, at der er husejere, som ikke er bekendt med reglerne om renholdelse af fortov og vej.

Her er link til Københavns Kommunes regler for vedligeholdelse af private fællesveje.

Det fremgår bl.a.

  • Som grundejer skal du klippe og beskære de træer, buske og hække, der grænser op til gang- og vejarealerne udenfor din ejendom eller ligger op til et offentligt grønt område, som fx. en park.
  • Ved skellet skal al beplantning klippes eller beskæres, så man frit og uden risiko kan komme forbi.
  • På hjørnegrunde skal al beplantning være klippet så oversigtsforholdene for trafikanterne er forsvarlig.
  • Hække, træer eller anden beplantning må ikke dække over vejskilte, postkasser, vejbelysning og brandhaner.
  • Træer og anden beplantning skal være klippet, så den lodrette afstand fra fortov eller cykelsti er minimum 2,80 m. Fra kørebanen skal afstanden mindst være 4,20 m.
  • Ukrudt på og langs med fortovet skal fjernes.
  • Ydersiden af hækken op til offentlige grønne områder skal klippes

Se også Privatvejlovens Privatvejloven §§ 61 og 82.

Bestyrelsen kan over for grundejerne påtale manglende vedligeholdelse – se vedtægterne §2 D.